Druki dla nauczycieli

1. Wniosek szkoły do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy:

2. Opinia przedszkola o dziecku trzyletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

3. Opinia przedszkola o dziecku czteroletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

4. Opinia przedszkola o dziecku pięcioletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

5. Opinia przedszkola o dziecku sześcioletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

6. Opinia szkoły o uczniu klas I etapu edukacyjnego, wydawana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

7. Opinia szkoły o uczniu klas II etapu edukacyjnego, wydawana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

8. Opinia szkoły o uczniu szkoły podstawowej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

9. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadpodstawowej, wydana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

10. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadpodstawowej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

11. Opinia nauczyciela polonisty o uczniu – uczennicy z trudnościami w poprawnym pisaniu wydana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

12. Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia dla celów opiniowania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie:

Opinie do pogłębionej diagnozy:

1. Opinia logopedy szkolnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

2. Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

3. Opinia osoby wspierającej dziecko/ucznia z autyzmem/zespołem Aspergera dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

4. Opinia pedagoga/psychologa szkolnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

5. Opinia terapeuty pedagogicznego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

6. Opinia z zajęć rewalidacyjnych dziecka/ucznia niepełnosprawnego dla poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie: