Statut

Statut
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Łańcucie

Podstawa prawna

Poradnia działa na podstawie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / jednolity tekst Dz. U.  z 2004 r. nr 256 , poz.2572 z późniejszymi zmianami/.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela / jednolity tekst Dz. U. z 2006. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami/.

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej / Dz. U.  z 2002r.Nr 223 poz.1869, z późn. zm./.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej /Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz.1492/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych /Dz. U. z 2013r.  poz.199/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072/.

Akt założycielski z dnia 27.09.1996 roku, wydany przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Nr WO. 0141/44-6/96.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Poradnia nosi nazwę:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie.

2. Siedziba Poradni mieści się w Łańcucie przy ulicy  Mickiewicza 3.

3. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

4. Ustalona  treść  pieczątki używana przez Poradnię w pełnym brzmieniu:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 3
Tel./ fax 017225 33 07
NIP 815-13-73-720, Regon 001030196
§ 2

1. Terenem działania Poradni  są następujące gminy: Łańcut, Markowa,  Czarna, Białobrzegi,  Rakszawa, Żołynia,  m-c. Zmysłówka  i miasto Łańcut.

2. Teren działania Poradni określa i aktualizuje Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

§ 3

Poradnia funkcjonuje przez cały rok jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Poradnia jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie.

§ 4

1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania placówki.

3. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom  i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

Rozdział II
Cele i zadania poradni
§ 1

1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej)  oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży do 19 r. życia.

2.  Poradnia udziela  rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno –pedagogicznej związanej z rozpoznawaniem i rozwijaniem indywidualnych           potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów   edukacyjnych i wychowawczych.

3.  Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2

Do zadań Poradni należy w szczególności:

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

4.  Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 3

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności :

1. wydanie opinii,

2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

§ 4

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, określonych w odrębnych przepisach.

2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów dziecka/ lub pełnoletniej osoby, której dotyczy  opinia.

3. Na pisemny wniosek  rodziców, albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

4. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców  albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§ 5

W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają :

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;

5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie odrębnych przepisów.
W skład zespołu orzekającego wchodzą:  dyrektor poradni lub upoważniona   przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu; psycholog, pedagog oraz lekarz.
W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, zwanych wnioskodawcami. Orzeczenie zespołu otrzymuje wnioskodawca.

§ 6

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana  w  formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawców i specjalistów,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń,
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek poprzez pomoc w planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.
§ 7

1. Realizując zadania, w miarę potrzeb, poradnia współdziała z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, placówkami oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i  pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom w zakresie przepływu dokumentów oraz wspomagania szkół i placówek w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo.

2. Współdziałanie polega między innymi na:

 • poradach i konsultacjach,
 • wymianie doświadczeń i informacji,
 • współorganizowaniu szkoleń, warsztatów, konferencji,
 • podejmowaniu działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ich rodzinom.

3. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rozdział III
Organy poradni psychologiczno-pedagogicznej i ich kompetencje
§ 1

Organami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie są:  Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

§ 2

1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych, zwanych dalej specjalistami i pracowników

nie będących pracownikami pedagogicznymi. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.

2. Dyrektor Poradni w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny:

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Poradni.

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności    dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Poradni.

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań

3) realizuje uchwały  Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;

6) współdziała z uczelniami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

4.Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym informacje o działalności Poradni oraz raz w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

5. Dyrektor Poradni współpracuje z działającymi na jej terenie organizacjami związkowymi w zakresie uregulowanym przez Ustawę o Związkach Zawodowych.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni, zastępuje go inny, upoważniony pracownik pedagogiczny Poradni.

§ 3

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni, realizującym jej statutowe zadania.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy specjaliści pracujący w Poradni.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Poradni, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. W posiedzeniu Rady mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników;

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje :

1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć poszczególnych pracowników;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski  dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.

9. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie z funkcji Dyrektora Poradni.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na  posiedzeniu.

14. Do rozstrzygania sporów między organami Poradni, Rada Pedagogiczna powołuje osobę mediatora, który nie uczestniczy w konflikcie, w celu rozwiązania sporu wspólnie z zainteresowanymi.

15. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Poradni, strony mogą się zwrócić z prośbą o rozstrzygniecie do Starosty Powiatu Łańcuckiego.

§ 4

1. W Poradni powołuje się, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły nauczycielskie specjalistów  psychologów, pedagogów i logopedów.

2. Działalność zespołów może dotyczyć wybranych zagadnień, statutowej lub bieżącej działalności Poradni.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną.

4. Zespół informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swojej pracy.

§ 5

1. Poradnią kieruje Dyrektor, którym może być psycholog, pedagog lub logopeda posiadający co najmniej 5 – letni staż pracy w Poradni, w pełnym wymiarze zajęć.

2. Funkcję Dyrektora Poradni powierza i z tej funkcji odwołuje Starosta Powiatu Łańcuckiego.

3. Kandydata na Dyrektora Poradni wyłania się w drodze konkursu.

4. W celu przeprowadzenia konkursu Starosta Powiatu Łańcuckiego powołuje komisję konkursową, określa jej skład i regulamin pracy.

5. W przypadku, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub gdy  konkurs nie wyłoni kandydata, Starosta powierza funkcję  Dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6. Funkcję Dyrektora Poradni powierza się na 5 lat szkolnych.

7. Po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 6 starosta może przedłużyć pełnienie funkcji Dyrektora Poradni na kolejne 5 lat lub na czas nieokreślony, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 6

Zasady odwoływania Dyrektora określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz.357 z późniejszymi zmianami/.

Rozdział IV
Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej
i ich zadania
§ 1

1. W Poradni zatrudnia się  pracowników pedagogicznych (specjalistów) oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Specjalistami  Poradni są: psycholodzy, pedagodzy,  logopedzi i doradcy zawodowi. Poradnia może  też zatrudniać innych specjalistów, w szczególności lekarzy,  których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży,  rodzicom i nauczycielom.

3. Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

4. Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni ustala – na wniosek dyrektora – Starosta Powiatu Łańcuckiego.

5.  Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala Dyrektor, w zależności od potrzeb  Poradni, w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnię.

6. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

7.Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Pracownicy pedagogiczni – specjaliści  Poradni mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, na zasadach ustalonych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

8. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy,którzy wspierają  realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

9.Szczegółowe zasady współpracy określa każdorazowo porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Poradni a wolontariuszem.

§ 2

1.Do zadań  specjalistów należy:  diagnozowanie dzieci i młodzieży, opiniowanie, terapia, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej), poradnictwo, profilaktyka, orzecznictwo, prowadzenie grup wsparcia, interwencja kryzysowa, mediacje, działalność informacyjno – szkoleniowa, konsultacje, opracowywanie dokumentów.

2. Szczegółowy zakres zadań pracowników  określają przydziały czynności opracowywane   dla  każdego pracownika.

3. Zadania wymienione w punkcie 1 mogą być realizowane w Poradni, a niektóre z nich w środowisku ucznia (w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych).

4. Specjaliści, jako przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołów nauczycieli ds. planowania i udzielania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, działających  w przedszkolach, szkołach i placówkach, na wniosek  dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub zainteresowanych rodziców.

§ 3

1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych (specjalistów):

1.1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży w zakresie ich uzdolnień, potrzeb, odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz współdziałanie w tej sprawie z pedagogiem i logopedą;

2) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, ustalanie metod pracy umożliwiających wczesne eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń oraz opracowywanie zestawów ćwiczeń korygujących  te zaburzenia;

3) kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej;

4) prowadzenie różnego typu psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, opracowywanie programów terapii;

5) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

7) diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;

8) prowadzenie działalności profilaktycznej w poradni, w środowisku szkolnym i rodzinnym;

9) popularyzowanie wiedzy psychologicznej wśród rodziców i nauczycieli.

1.2. Do zadań pedagoga  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży w zakresie ich wiadomości i umiejętności, potrzeb, odchyleń  i  zaburzeń rozwojowych oraz współdziałanie w tej sprawie z psychologiem i logopedą;

2) prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, ustalenie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń oraz opracowywanie zestawów ćwiczeń korygujących te zaburzenia;

3) prowadzenie różnego typu terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej wśród uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się  oraz opracowywanie programów terapii;

4) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów;

7) prowadzenie działalności profilaktycznej w poradni, w środowisku szkolnym i rodzinnym;

8) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli.

1.3. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży w zakresie wad Wymowy;

2) wskazywanie źródeł i przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek do pracy z  dzieckiem rodzicom i nauczycielom;

3) prowadzenie terapii wad wymowy;

4) współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowywania najefektywniejszych sposobów terapii;

5) szerzenie wiedzy logopedycznej szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli, szkół oraz rodziców dzieci celem jak najwcześniejszego wspomagania rozwoju dzieci, współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami w sprawach dzieci  i młodzieży.

1.4. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) diagnozowanie indywidualnych  predyspozycji zawodowych uczniów,

2) udzielanie informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy,

3) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wybór zawodu,

4) udzielanie indywidualnych  porad zawodowych uczniów,

5) pomoc w zaplanowaniu ścieżki zawodowej,

6) poradnictwo dla rodziców i nauczycieli.

2. Zadania innych pracowników Poradni:

2.1. lekarz w szczególności:

1) bierze udział w zespołach orzekających

2) interpretuje wyniki badań lekarskich dla potrzeb orzecznictwa oraz doradztwa zawodowego

2.2. główny księgowy w szczególności:

1) odpowiada za prawidłową realizację polityki finansowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

2) planuje i realizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, budżet poradni

3) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, klasyfikuje i zatwierdza rachunki

4) sporządza listy płac,  miesięczne zestawienia przelewów, rozliczeń ZUS i  US oraz  nadzoruje prawidłowe wykonanie funduszu płac;

5) prowadzi księgowość syntetyczną;

6) sporządza wymaganą przepisami sprawozdawczość finansową;

7) przechowuje dokumentację finansową Poradni;

8) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

2.3. starszy specjalista w szczególności:

1) wykonuje prace związane z prowadzeniem sekretariatu poradni i obsługą interesantów / prowadzenie rejestracji dzieci i młodzieży, prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej, pisanie i obsługa komputera, przyjmowanie  telefonów;

2) dysponuje i zabezpiecza pieczęcie

3) przechowuje dokumentację Poradni;

4) sporządza wymaganą przepisami dokumentację i sprawozdawczość dotyczącą przebadanych  uczniów;

5) prowadzi obsługę kasową i bankową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) prowadzi sprawy kadrowe;

7) przeprowadza inwentaryzację;

8) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora;

2.4. pracownik do pracy lekkiej w szczególności:

1) prowadzi systematyczną kontrolę stanu technicznego urządzeń w Poradni

2) konserwuje i naprawia sprzęt i urządzenia w Poradni

3) utrzymuje czystość i porządek w pomieszczeniach poradni

4) wykonuje inne czynności wynikające z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora

3. Indywidualne przydziały czynności znajdują się w aktach osobowych pracowników.

4. W Poradni pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana przez wolontariuszy. Zadania wykonywane są przez wolontariuszy w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. Nr 5, poz.199).

§ 4

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych (specjalistów) Poradni określają przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –„Karta Nauczyciela” (z późniejszymi  zmianami).

2. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.

3. Wszyscy pracownicy Poradni są zobowiązani do przestrzegania ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U z 1997r. Nr 133, poz. 883) oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozdział V
Organizacja pracy
§ 1

1. Poradnia  działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię /imiona/ i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numery PESEL-serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub numer orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

3) karty indywidualne  zawierające dokumentację badań;

4) dzienniki indywidualnych zajęć specjalistów;

5) zeszyt protokołów zebrań Rady Pedagogicznej;

6) zestawienie protokołów zespołów orzekających;

7) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego – do dnia 30 kwietnia danego roku.

5. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

6. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 2

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich pracowników Poradni.

§ 2

Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w Poradni nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 3

Zmiana statutu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 4

Traci moc tekst jednolity statutu uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu 17.04.2013 (Uchwała nr 9/2012/2013).

§ 5

Statut w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r.

Przyjęto Uchwałą Nr 8/2014/2015 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  z dnia  31.08.2015r. w sprawie zmiany statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie.