Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka (słownictwo bierne i czynne, gramatykę, budowanie wypowiedzi słownych). Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca badanie psychologiczne i/lub lekarskie.

Na podstawie diagnozy logopedycznej udzielane są rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem, a jeżeli zachodzi potrzeba opracowywany zostaje program terapii.

Diagnozę logopedyczną można przeprowadzić w każdym wieku w celu zalecenia właściwego postępowania terapeutycznego z dzieckiem.