Formy pomocy

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
w roku szkolnym 2021/2022

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Terenem działania PPP w Łańcucie są przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki edukacyjno-wychowawcze mające siedzibę na terenie powiatu łańcuckiego.

Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

Oferujemy:

 • Dla dzieci i młodzieży
 • Diagnozę dojrzałości szkolnej
 • Diagnozę przyczyn trudności w nauce
 • Diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
 • Diagnozę predyspozycji zawodowych oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • Diagnozę wad wymowy i zaburzeń mowy
 • Terapię psychologiczną zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych (indywidualną)
 • Terapię pedagogiczną trudności szkolnych (indywidualną i grupową)
 • Terapię tyflopedagogiczną dzieci słabowidzących
 • Terapię logopedyczną (w tym surdologopedyczną i neurologopedyczną)
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia z uczniami zdolnym w formie ćwiczeń twórczych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Indywidualne treningi trudności szkolnych metodą EEG BIOFEEDBACK
 • Dla rodziców:
 • Terapię rodzinną, coaching rodzicielski oraz spotkania konsultacyjne dla rodzin
 • Grupowe „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”
 • Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • Wykłady otwarte

Dla nauczycieli:

 • Porady i konsultacje w sprawach edukacyjnych i wychowawczych
 • Dla szkół:
 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych
 • Pogadanki dla rodziców
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Udział specjalistów Poradni w posiedzeniach Rad Pedagogicznych lub Zespołów Nauczycielskich ds. IPET (na zaproszenie dyrektora szkoły lub przedszkola).
 • Sieci współpracy i samokształcenia: pedagogów szkolnych, doradców zawodowych
 • Warsztaty aktywnych metod wyboru kierunku kształcenia i zawodu dla kl. VII i VIII
 • Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze

Ponadto:

 • Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Opiniowanie w różnych sprawach szkolnych
 • Indywidualne porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym drogą internetową e-porady)                                                                                     

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !