Oferta Poradni

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w roku szkolnym 2020/2021

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Terenem działania PPP w Łańcucie są przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowo – wychowawcze mające siedzibę na terenie powiatu łańcuckiego. Z naszej pomocy mogą korzystać także dzieci i młodzież nie uczęszczająca do przedszkoli i szkół, a zamieszkująca nasz powiat. Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

Oferujemy:

 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych
 • Przesiewowe badania psychologiczne i pedagogiczne w klasie III szkoły podstawowej (badanie ryzyka dysleksji rozwojowej)
 • Diagnozę dojrzałości szkolnej
 • Diagnozę trudności w nauce
 • Diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
 • Diagnozę oraz  poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • Psychologiczną terapię zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
 • Terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Terapia tyflopedagogiczna
 • Terapię  logopedyczną (w tym surdo i neurologopedyczna) zaburzeń i wad wymowy
 • Terapię rodzin oraz spotkania konsultacyjne dla rodzin
 • Coaching rodzicielski, terapię rodzinną
 • Warsztaty dla Dobrych Rodziców
 • Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • Opiniowanie w różnych sprawach szkolnych
 • Warsztaty aktywnych metod wyboru zawodu i poszukiwania pracy
 • Zajęcia indywidualne z uczniami zdolnym w formie ćwiczeń twórczych
 • Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze i socjoterapeutyczne
 • Zajęcia grupowe w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Zajęcia indywidualne Metodą Krakowską
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
 • Indywidualne treningi trudności szkolnych metodą EEG BIOFEEDBACK
 • Pedagogizację dla rodziców w formie prelekcji
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Udział specjalistów Poradni w posiedzeniach Rad Pedagogicznych lub Zespołów Nauczycielskich (na zaproszenie dyrektora szkoły lub przedszkola).
 • Wspomaganie szkół w zakresie diagnozy potrzeb
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • Indywidualne porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (w tym drogą internetową e-Porady.)

Zapraszamy do współpracy !