Formy pomocy

OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŁAŃCUCIE
w roku szkolnym 2023/2024 (www.ppplancut.pl)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
Terenem działania PPP w Łańcucie są przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki edukacyjno-wychowawcze mające siedzibę na terenie powiatu łańcuckiego.
Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

      PROWADZIMY:

 • Dla dzieci i młodzieży
 • Diagnozę dojrzałości szkolnej
 • Diagnozę przyczyn trudności w nauce
 • Diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, rozwojowa)
 • Diagnozę predyspozycji zawodowych oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • Diagnozę wad wymowy i zaburzeń mowy
 • Terapię psychologiczną zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych (indywidualną)
 • Terapię pedagogiczną trudności szkolnych (indywidualną i grupową)
 • Terapię tyflopedagogiczną dzieci słabowidzących
 • Terapię logopedyczną (w tym surdologopedyczną i neurologopedyczną)
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia terapeutyczne metodami: IE Feuersteina, Weroniki Sherborne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne, Trening Umiejętności Społecznych
 • Indywidualne treningi trudności szkolnych metodą EEG BIOFEEDBACK
 • Dla rodziców:
 • Terapię rodzinną, coaching rodzicielski oraz spotkania konsultacyjne dla rodzin
 • Grupowe „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”, “Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”
 • Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem
 • Dla nauczycieli:
 • Porady i konsultacje w sprawach edukacyjnych i wychowawczych
 • Dla przedszkoli i szkół:
 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych
 • Pogadanki dla rodziców
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Udział specjalistów Poradni w posiedzeniach Rad Pedagogicznych lub Zespołów Nauczycielskich ds. IPET (na zaproszenie dyrektora szkoły lub przedszkola).
 • Sieci współpracy i samokształcenia: pedagogów i psychologów szkolnych
 • Warsztaty aktywnych metod wyboru kierunku kształcenia i zawodu dla kl. VII i VIII
 • Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze

Ponadto:

 • Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Opiniowanie w różnych sprawach szkolnych
 • Indywidualne porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym drogą internetową e-porady) 
 • Zajęcia terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i niemowląt z opóźnionym rozwojem, od 0-6.r. w ramach realizacji programu „ZA ŻYCIEM”.   

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!