Terapia Metodą Instrumental Enrichment (IE)

Zasadą Metody Instrumental Enrichment (IE) jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawiających trudności czy statusu mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się.
Podczas sesji terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie
i umiejętności u dziecka. Pomaga mu jednocześnie monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe.

Metoda IE przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia z:
– z problemami z koncentracją, skupieniem (ADD),
– ADHD,
– dysleksją rozwojową,
– dyskalkulią,
– z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera,
– uogólnionymi trudnościami w uczeniu,
– nieharmonijnym rozwojem intelektualnym,
– obniżoną sprawnością intelektualną,
– zajęcia można także wykorzystywać w stymulowaniu rozwoju dziecka zdolnego.

Korzyści z Terapii Instrumental Enrichment:
– stymuluje procesy poznawcze,
– usprawnia i poprawia: pamięć, percepcję i koncentrację uwagi,
– poprawia myślenie przyczynowo -skutkowe,
– uczy budowania strategii efektywnego rozwiązywania zadań.

Na terapię IE kwalifikuje specjalista PPP po odbytej konsultacji.

W PPP Łańcut terapię IE prowadzi:
mgr Bernadetta Szal – pedagog, terapeuta IE