Wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:

 1. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 2. Zespoły Orzekające Poradni wydają orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcut wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie powiatu łańcuckiego.
 4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 5. Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 6. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  – wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
  – zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
 7. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 8. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu 7 dni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia może zostać uzgodniony telefonicznie).
Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743).