Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA – jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (np.: niski poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa – zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn trudności i kompensację dysfunkcji. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży.

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka
 • usprawnianie i stymulowanie rozwoju funkcji psycho – motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Oddziaływania terapeutyczne w konsekwencji  przynoszą konkretne efekty: np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły. Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i  ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,  a także doskonalenie umiejętności programowych. Dobór metod pracy jest adekwatny do trudności, jakie ma dziecko. Zajęcia prowadzą pedagodzy posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

Terapią pedagogiczną mogą być objęte dzieci i młodzież, u których stwierdzono:

 • nieharmonijny rozwój
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia emocjonalne
 • ryzyko dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • specyficzne trudności w uczeniu się, których głównymi symptomami są kłopoty w opanowaniu:

a) czytania – dysleksja
b) dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
c) poprawnego pisania – dysortografia
d) matematyki – dyskalkulia

 • obniżenie sprawności manualnej
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia lateralizacji
 • zaburzenia integracji sensorycznej.

  Na terapię pedagogiczną kwalifikują specjaliści PPP po dokonaniu diagnozy.


  W PPP Łańcut terapię pedagogiczną prowadzą:

mgr Maria Masłyk – pedagog
mgr Jolanta Pacuła – pedagog
mgr Magdalena Kozera – pedagog
dr Aleksandra Mach – pedagog specjalny
mgr Beata Iwińska – Kłak – pedagog specjalny