Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
 2. Zespoły Orzekające poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:a) o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
  a) o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
  – niesłyszących i słabosłyszących,
  – niewidomych i słabowidzących,
  – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  – z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
  – z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  – ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  b) o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży  z powodu:
  – niedostosowania społecznego,
  – zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 3. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu łańcuckiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie powiatu łańcuckiego.
 4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 5. Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 6. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  a) wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
  b) zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
 7. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 8. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
 9. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu 7 dni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie).
Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743).