Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna (SI) jest to metoda uczenia się poprzez zmysły, przy pomocy której bada się poszczególne systemy zmysłowe dziecka, w celu określenia przyczyn i zakresu nieprawidłowości dziecka. Metoda SI, polega na synchronizacji układów zmysłowych. Oprócz podstawowych zmysłów występujących u człowieka: wzroku, słuchu, węchu, smaki
i dotyku, za pomocą których odbierane są informacje z otaczającego nas otoczenia wyróżnia się jeszcze inne układy sensoryczne: układ przedsionkowy (nazywany zmysłem równowagi) – informujący o ruchu i sile grawitacji, układ proprioceptywny (inaczej zmysł kinestetyczny) – odbierający informacje ze stawów i mięśni, układ interoceptywny (wewnętrzny, trzewny) – wykrywający zmiany w narządach wewnętrznych. Tylko wtedy, gdy informacje płyną do mózgu w sposób prawidłowo zorganizowany, rozwój dziecka przebiega bez zakłóceń. Adekwatna integracja jest podstawą procesu uczenia się oraz prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego.

Cel terapii SI: celem terapii SI jest szeroko pojęta integracja wszystkich zmysłów, prawidłowe obieranie i regulowanie odbieranych bodźców płynących z otoczenia.

Zakres stosowania:
Metoda SI jest skuteczna w odniesieniu m.in. do dzieci:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • nadruchliwych i z zaburzeniami emocjonalnymi; ADHD;
  • z cechami autyzmu,
  • niepełnosprawnymi intelektualnie

Terapia SI może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach przeprowadzonych przez kwalifikowanych terapeutów. Po przeprowadzonej diagnozie odparowywany jest indywidualny program terapii. Podczas terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta opracowuje również przykładowe ćwiczenia usprawniające do wykonania w ciągu dnia w domu.  Terapia SI powinna być prowadzona minimum raz w tygodniu. Nie można przewidzieć daty końcowej zajęć.

Wymagania do terapii SI w PPP w Łańcucie jest posiadanie pisemnej diagnozy.

 W PPP Łańcut terapię SI prowadzą:

mgr Magdalena Kozera – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Elżbieta Socha – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej