Druki dla rodziców

I. Zgłoszenie rodzica (prawnego opiekuna) / ucznia pełnoletniego na wizytę w Poradni:
II. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) / ucznia pełnoletniego o wydanie opinii:
III. Wnioski na badania przesiewowe:
 • Wniosek logopedyczny o badanie przesiewowe
 • Wniosek o badanie przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji w klasie III
IV. Dokumenty Zespołu Orzekającego Poradni:

Na dokumenty do Zespołu Orzekającego składają się:

 • Wniosek Rodzica.
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty adekwatnie do rodzaju stwierdzonej niepełnosprawności dziecka.
 • Inne opinie zalecane przez zespół diagnozujący dziecko w Poradni.

1. Wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie o wydanie orzeczenia / opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju:

2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie – badanie pediatryczne

4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niewidzenie / słabowidzenie:

 • Zaświadczenie lekarza okulisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niesłyszenie / słabosłyszenie:

 • Zaświadczenie lekarza otolaryngologa dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie

6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm / zespół Aspergera:

 • Zaświadczenie lekarza psychiatry dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie orzeczenia o kształceniu specjalnym dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję:

 • Zaświadczenie lekarza specjalisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie

8. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / kształcenia specjalnego:

 • Zaświadczenie lekarza specjalisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie opiniowania o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzekania o kształceniu specjalnym
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie w sprawie orzekania o kształceniu specjalnym, zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych
 • Zaświadczenie logopedyczne dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie