Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwala określić potencjał zawodowy młodej osoby, jej cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia oraz mocne i słabe strony, które są istotne w kontekście planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Predyspozycje zawodowe bada doradca zawodowy przy pomocy specjalnych testów.

Diagnoza predyspozycji zawodowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej. Przeznaczona jest dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Celem tej diagnozy  jest odkrycie zasobów, możliwości (w tym intelektualnych i zdrowotnych), preferencji i predyspozycji tak, by pomóc młodemu człowiekowi dokonać trafnego wyboru zawodu i szkoły.