Niedostosowanie społeczne

Z niepowodzeniami szkolnymi ściśle wiąże się pojęcie niedostosowania społecznego, które jest groźniejsze w swym odniesieniu do rzeczywistości.

Określenie „społecznie niedostosowany” wprowadzone zostało w Polsce w 1957 roku przez Marię Grzegorzewską. Uważała ona, że niedostosowanie społeczne jest to zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju, wyrażające się długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych i w realizacji zadań życiowych danej jednostki.

Jako główne symptomy nieprzystosowania społecznego określa się:

 • Nadużywanie alkoholu przez młodzież
 • Ucieczki z domu
 • Uzależnienie lekowe i narkomanię
 • Samobójstwa i próby samobójcze
 • Wagary
 • Pasożytnictwo społeczne
 • Prostytucję
 • Uczestnictwo w gangach podkulturowych.

Niektórzy autorzy są skłonni uznać za symptomy nieprzystosowania społecznego również takie zachowania jak:

 • Notoryczne kłamstwa
 • Werbalną agresję /wulgarność/
 • Lenistwo szkolne
 • Nieprzestrzeganie wewnętrznych zarządzeń i przepisów szkoły
 • Zaburzenia koncentracji uwagi
 • Konflikty z nauczycielami i rówieśnikami

Natomiast MEN za objawy, które należy brać pod uwagę, przyjęło:

 • Nagminne wagary, ucieczki z domu i włóczęgostwo
 • Sporadyczne lub systematyczne picie alkoholu
 • Odurzanie się
 • Niszczenie mienia
 • Stosowanie przemocy, bójki
 • Przywłaszczanie cudzego mienia
 • Udział w grupach negatywnych
 • Usiłowanie i dokonane samobójstwa

Zgodnie z wszystkimi badaniami i teoriami przyczyn niedostosowania społecznego należy szukać w:

 • Rodzinie
 • Szkole
 • Grupach rówieśniczych
 • Mediach
 • Wewnętrznych warunkach rozwoju

Mówiąc o niedostosowaniu należy pamiętać, że narastające jego manifestacje mogą prowadzić do wykolejenia społecznego. Trudności szkolne takie jak wagary i opóźnienia szkolne często wyprzedzają pierwszą sprawę sądową.

Wyróżniamy trzy stadia „wykolejenia społecznego”:

I Stadium

 • Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności
 • Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie uwagi na siebie
 • Narastająca agresja wobec rodziców, opiekunów
 • Reagowanie nieproporcjonalnie silne do podniety
 • Reakcje impulsywne
 • Brak cierpliwości i wytrwałości
 • Brak koncentracji uwagi-dziecko nie kończy rozpoczętych prac

II Stadium

 • Manifestują się reakcje wrogie nie tylko wobec rodziców, ale i nauczycieli
 • Bunt wobec autorytetów
 • Próby zjednania rodzą agresje
 • Często występuje autoagresja
 • Występują pierwsze drobne kradzieże i szukanie kontaktu z podkulturą
 • Upijanie się i odurzanie innymi środkami

III Stadium

 • Następuje proces przyswajania kultury przestępczej
 • Pogłębiona negacja norm moralnych i prawnych

Przedstawione typy zachowań są czymś ostatecznym i często nieodwracalnym. Na pewno olbrzymią role w procesie zapobiegania takim deformacjom osobowości ma do odegrania szkoła. Nie zawsze jednak to się udaje a czasami te zachwiania osobowości ulegają pogłębieniu.